Kvalitetsrapporter

Med afsæt i Børn og Unge politikken har Aarhus byråd vedtaget fire mål, som tilsammen udtrykker, hvad der i Aarhus Kommune forstås ved kvalitet for byens børn og unge. Overskrifterne er læring og udvikling, rummelighed, sundhed og trivsel samt forældresamarbejde.

Kvalitetsrapporterne for de aarhusianske dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomstilbud samt Børn og Unges fælles funktioner følger hvert andet år op på disse mål.

Kvalitetsrapporternes formål
Rapporterne er et værktøj til udvikling og dialog, som tjener tre formål:

  • De understøtter den vigtige lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere om, hvordan det går, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.
  • De muliggør gensidig læring mellem dag-, undervisnings- eller fritidstilbud. Og de muliggør læring og udveksling af erfaringer på tværs af tilbud i hele 0-18 års perspektivet.
  • De udgør hovedelementet i det tilsyn, der er pålagt byrådet ved lov.

Kvalitetsrapport for Åby Skole 2015
De lokale kvalitetsrapporter for skolerne er blevet til i et samarbejde mellem skolerne samt Børn og Ungeforvaltningen i foråret 2015. Oplysningerne i rapporterne kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser og dels de lokale ledelsers supplerende indberetning i januar/februar 2014.

Forud for færdiggørelsen af de lokale rapporter har de enkelte bestyrelser behandlet rapporterne og udarbejdet en skriftlig udtalelse i december 2015. Bestyrelsens udtalelse er sat ind i den respektive lokale kvalitetsrapport, men kan desudens ses separat ved at klikke på det pågældende billede i venstre kolonne.

De lokale kvalitetsrapporter er i perioden fra januar - april 2015 blevet fulgt op af en kvalitetssamtale med deltagelse af alle relevante parter. Ved samtalen er der indkredset et antal særlige lokale udviklingspunkter, hvor skolen i de følgende år iværksætter en ekstra indsats for at løfte kvaliteten.

På baggrund af kvalitetssamtalen arbejdes der videre med udviklingspunkterne gennem den lokale udviklingsplan i efteråret 2015.

De lokale udviklingsplaner er den enkelte enheds fremadrettede udviklingsværktøj. Her konkretiseres udviklingspunkterne med mål og indsatsbeskrivelser osv., herunder med inddragelse af medarbejderne.

Du kan se Åby Skoles kvalitetsrapport og skolebestyrelsens udtalelse ved at trykke på et af billederne til venstre.